Mizithres in Zante

Sea Kayak trip to the Keri Caves of Zakynthos

Sea Kayak trip to the Keri Caves of Zakynthos

Explore the Keri Caves of Zakynthos with Sea Kayak. Snorkel inside the caves and try to spot turtles